Úplata za vzdělání

Úplata za předškolní vzdělávání stanovená pro MŠ Absolonova na šk. rok 2020/2021:

Podle Zákona č. 561/2005 - § 123 a Vyhlášky č. 43/2005 - § 6 v platném znění

 

Vzdělávání, které neposkytuje stupeň vzdělání, lze poskytovat za úplatu, která je příjmem právnické osoby, která vykonává činnost dané školy nebo školského zařízení.

 

Výši úplaty za předškolní vzdělávání stanovuje ředitelka na období šk. roku.

Měsíční výše úplaty nesmí přesáhnout 50% skutečných průměrných neinvestičních nákladů v uplynulém kalendářním roce. (viz. přiložený výpočet)

Výše úplaty se pro následující rok zveřejňuje vždy do 30. 6. předcházejícího šk. roku.

Úhrada se platí po celou dobu pobytu dítěte.

V MŠ Absolonova byla stanovena výše úplaty pro šk. rok 2020/2021 na 480,- Kč/měsíčně.

 

Úplata pro příslušný šk. rok se stanoví pro všechny děti v tomtéž druhu provozu ve stejné výši.

 

Snížení úplaty

Snížení úplaty se řídí § 6 odst. 3, 4, 5, 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb.

Pro kalendářní měsíc, v němž bude provoz MŠ omezen nebo přerušen podle § 3 po dobu delší než 5 vyučovacích dnů (odst. 5) se stanoví výše úplaty, která nepřesáhne poměrnou část výše úplaty stanovené podle odst. 1 až 3 odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu MŠ.

O výši snížení úplaty informuje mateřské ředitelka školy prostřednictvím informační tabule.

 

Osvobození od placení úplaty

Osvobozen od úplaty se řídí §6 odst. 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb. Osvobozen od úplaty je:

a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi 4 odst. 2 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi),

b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči 12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách),

c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči 12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) z důvodu péče o nezaopatřené dítě,

d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče 36 až 43 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře), pokud tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy

 

Zákonný zástupce písemně požádá o osvobození od úplaty a předloží doklad o pobírání soc. dávek. Toto potvrzení bude žadatel předkládat čtvrtletně bez připomínání, jinak nebude od úplaty osvobozen.

 

Vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.

(nabývá účinnosti 1.9.2018)

 

Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do 15. dne následujícího měsíce, pokud ředitelka nedohodne se zákonným zástupcem jinou splatnost úplaty.

 

30.5.2020

 

 


© 2011-2021, Mateřská škola Brno, Absolonova 20a, příspěvková organizace