Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21
Divadlo v MŠ
22 23
Výlet s předškoláky
24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola > Školní řád

Školní řád

Školní řád Mateřské školy Brno,

Absolonova 20a, příspěvková organizace

Tento školní řád nabývá platnost dnem 1. 9. 2022 Č.j.: 149/22

Obsah:

 1. Cíle předškolního vzdělávání

 2. Práva a povinnosti dětí a rodičů, vzájemné vztahy

 3. Provoz a vnitřní režim školy

 4. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí

 5. Ochrana před sociálně patologickými jevy a projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 6. Zákaz kouření

 7. Přijímací řízení do mateřské školy

 8. Povinnost předškolního vzdělávání

 9. Individuální vzdělávání

 10. Ukončování předškolního vzdělávání

 11. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí

 12. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

 13. Závěrečná ustanovení

 

Přílohy:

 

Školní řád

Ředitelka Mateřské školy Brno, Absolonova 20a, příspěvková organizace, v souladu s § 30 odst. 3 zákona č.561/204 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen Školský zákon) vydává tento Školní řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy podle konkrétních podmínek uplatněných v MŠ.

 

I. Cíle předškolního vzdělávání

Cíle předškolního vzdělávání vychází ze školského zákona č.561/2004 Sb. a vyhlášky č. 14/2005Sb. o předškolním vzdělávání a rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání. Předškolní vzdělávání napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Vytváří podmínky pro vzdělávání dětí nadaných.

MŠ spolupracuje se zákonnými zástupci dětí (dále jen rodiči) s cílem vyvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch rozvoje dítěte před vstupem do základního vzdělávání.

Konkrétní cíle výchovy a vzdělávání jsou podrobně rozpracovány ve Školním vzdělávacím programu.

 

Podrobnosti o organizaci mateřské školy

Školní rok začíná 1.září a končí 31.srpna následujícího kalendářního roku. Předškolní vzdělávání má 3 ročníky. V prvním ročníku mateřské školy se vzdělávají děti, které v příslušném školním roce dovrší nejvýše 4 roky věku. Ve druhém ročníku mateřské školy se vzdělávají děti, které v příslušném školním roce dovrší 5 let věku. Ve třetím ročníku mateřské školy se vzdělávají děti, které v příslušném školním roce dovrší 6 let věku, a děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. Do jedné třídy mateřské školy lze zařadit děti z různých ročníků.

Mateřská škola může organizovat zotavovací pobyty dětí ve zdravotně příznivém prostředí bez přerušení vzdělávání, školní výlety a další akce související s výchovně vzdělávací činností školy.

Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitel mateřské školy po dohodě se zákonným zástupcem dítěte dny docházky dítěte do mateřské školy a délku pobytu v těchto dnech v mateřské škole.

 

II. Práva a povinnosti dětí a rodičů, vzájemné vztahy

 1. Práva dětí:

  Každé přijaté dítě má právo na:
 • kvalitní předškolní vzdělávání, zaručující optimální rozvoj jeho schopností, dovedností a rozvoj jeho osobnosti
 • uspokojování svých individuálních fyzických, psychických a sociálních potřeb
 • na harmonický rozvoj v souladu se svým věkem a individuálními potřebami, schopnostmi a možnostmi
 • na hru, odpočinek, svobodnou volbu činností i zdánlivou nečinnost a soukromí
 • na úctu, rovnocenné postavení v kolektivu dětí a respektování jeho individuality, spravedlivé jednání
 • na respekt vůči jeho tělu, citům, majetku i dílu
 • právo podílet se na vytváření společných pravidel soužití v kolektivu a jejich respektování
 • právo vyjadřovat své myšlenky, názor, naslouchat názorům jiných a hledat společná řešení
 • spolupodílet se na plánování programu třídy a rozhodování v kolektivních záležitostech
 • zajištění činností a služeb poskytovaných školskými poradenskými zařízeními v rozsahu stanoveném ve školském zákoně
 • práva, které mu zaručuje Listina lidských práv a Úmluva o právech dítěte
 1. Povinnosti dětí:

       Každé přijaté dítě má povinnost:

 • respektovat a dodržovat společně dohodnutá pravidla, podřídit se v nezbytné míře omezením vyplývajících z nutnosti dodržovat v MŠ potřebný řád
 1. Práva rodičů:

       Rodič přijatého dítěte má právo:

 • podílet se na dění v MŠ– spoluvytvářet, účastnit se, naplňovat a hodnotit výchovně vzdělávací programy a akce pro děti, vstupovat do her a činností svých  dětí v průběhu celého dne
 • být informován o dění ve škole a seznámit se se základními písemnými materiály, jimiž se řídí výchovně vzdělávací práce školy, organizace i provoz MŠ a zajištění bezpečnosti ochrany zdraví dětí, spolurozhodovat při řešení problémů
 • být pravidelně informován o výchovně vzdělávacích činnostech ve třídě (zaměření výchovně vzdělávacích projektů a jejich částí)
 • být pravidelně informován o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte, konzultovat s učitelkou individuální plán rozvoje dítěte (v případě integrace) a spolurozhodovat při stanovení individuálních vzdělávacích cílů pro své dítě a postupu dosahování těchto cílů
 • aby mu škola v případě potřeby poskytla poradenskou pomoc v otázkách výchovy a vzdělávání jeho dítěte (konzultacemi, korektivními zkušenostmi, kontaktováním odborníků)
 • být neprodleně informován MŠ v případě onemocnění či poranění dítěte
 • být minimálně 2 dny předem informován o organizování výletu, exkurze aj. činnosti mimo budovu a zahradu školy
 • na ochranu osobních údajů a důvěrných informací, které škole poskytne
 1. Povinnosti rodičů:

       Rodič dítěte je povinen:

 • poskytnout škole nutné údaje pro školní matriku, a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte          a při změnách je aktualizovat (telefony, adresu apod.)
 • zajistit řádnou docházku svého dítěte do MŠ dle písemné dohody sepsané s ředitelkou školy podle odst. 10 §1 vyhl. č.14/2005 Sb.
 • omluvit a zdůvodnit nepřítomnost dítěte v MŠ a odhlásit je ze stravování
 • informovat školu o změně zdravotní způsobilosti dítěte, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání či zdraví a bezpečnost dítěte (alergie, dieta, brýle aj.)
 • sledovat zdraví dítěte a v případě onemocnění (teplota, silná rýma, zánět spojivek, zvracení, průjem, vši aj.) nepředávat dítě k předškolnímu vzdělávání a tím předcházet šíření infekčních onemocnění!!!
 • zúčastnit se na vyzvání ředitelky školy projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání jeho dítěte
 • řádně předat ráno dítě učitelce a odpoledne si dítě včas vyzvednout z MŠ. Opakované pozdní příchody zákonného zástupce pro dítě jsou závažným porušením školního řádu a důvodem k ukončení předškolního vzdělávání dítěte v MŠ (Školský zákon, §35). O odchodech dětí po skončení provozu jsou vedeny záznamy a jsou oznámeny oddělení péče o dítě a zřizovateli. Pokud si zákonný zástupce dítě nevyzvedne do stanovené doby, pedagogický pracovník se pokusí telefonicky kontaktovat pověřené osoby, informuje ředitelku školy    a obrací se na Policii ČR
 • uhradit v písemně dohodnutém termínu úplatu za vzdělávání a poplatky za stravování dítěte
 • dodržovat školní řád, předpisy a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti v MŠ
 1. Vzájemné vztahy

Vzájemné vztahy mezi zaměstnanci školy, dětmi a rodiči jsou založeny na základě oboustranné důvěry a otevřenosti, vstřícnosti, porozumění, respektu a ochotě spolupracovat. Spolupráce funguje na základě partnerství.

 

III.Provoz a vnitřní režim školy

Naše mateřská škola je trojtřídní s celodenním provozem. Kapacita školy je 75 dětí. Děti jsou rozděleny do tří smíšených tříd. Navštěvují je děti ve věku od 3 do 7 let. Třídy se naplňují do počtu 25 dětí.

Provozní doba MŠ je od 6,30 do 16,30 hodin.

Rodiče mohou přivádět děti do 9,00 hod. a vyzvedávat si děti po obědě od 12, 30 hod. do 13,00 hod., odpoledne po odpočinku od 14,45 do 16,30 hod.

Provoz jednotlivých tříd a organizace dne je dána režimem dne, který je vyvěšen v šatnách.

Úplata za předškolní vzdělávání je stanovena ředitelkou MŠ a je na základě písemné dohody se zákonnými zástupci v daném měsíci do 15. dne na účet školy. Výše úhrady je detailně řešena vyvěšenou směrnicí, která je průběžně aktualizovaná. Úplata je možná trvalým příkazem z účtu, jednorázovým převodem z účtu nebo složenkou.

Organizace provozu školy v době prázdnin.

Provoz mateřské školy je omezen nebo přerušen v měsících červenci a srpnu, zpravidla na 6 týdnů. Informaci o omezení nebo přerušení provozu školy zveřejní ředitelka na přístupném místě ve škole (nástěnka pro rodiče) a na webových stránkách školy nejméně 2 měsíce předem, dále pak seznámí rodiče s jinými možnostmi péče o děti v době uzavření mateřské školy a s výší úplaty.

Ze závažných důvodů (organizační či technické příčiny) a po projednání se zřizovatelem lze v průběhu školního roku omezit nebo přerušit provoz školy. Informaci o omezení nebo přerušení provozu školy zveřejní ředitelka na přístupném místě neprodleně poté, co se o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.

V době prázdnin je provoz mateřské školy omezen nebo přerušen. Přerušení provozu MŠ oznámí ředitelka školy rodičům nejméně 2 měsíce předem.

Ukončení předškolního vzdělávání

Ředitelka MŠ může po předchozím písemném upozornění zákonných zástupců dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání jestliže:

 • se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než 2 týdny

 • zákonný zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ

 • ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení

 • zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v MŠ a školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou školy jiný termín úplaty

Odklad povinné školní docházky do MŠ

Pokud rodiče uvažují o odkladu povinné školní docházky svého dítěte doporučujeme tuto skutečnost:

 • konzultovat s učitelkami ve třídě

 • objednat se vyšetření do pedagogicko psychologické poradny

 • nahlásit ředitelce mateřské školy nejpozději do 31.ledna daného kalendářního roku,že uvažujete o odkladu povinné školní docházky svého dítěte

 • zápisy do ZŠ probíhají od 1.do 30.4. K odkladu potřebujete zprávu z poradny a zprávu od pediatra. Doporučujeme vyřídit si odklad hned v době zápisu do ZŠ.V květnu probíhá zápis do MŠ a v tuto dobu potřebuje ředitelka MŠ informaci , zda Vaše dítě odchází do ZŠ nebo bude mít odklad a zůstane v mateřské škole

 • rozhodnutí o odkladu školní docházky z příslušné ZŠ musí zákonní zástupci neprodleně předložit ředitelce MŠ!

Podávání informací rodičům

Základní informace o provozu a činnosti školy mohou rodiče získat na schůzkách rodičů, náhledy ve třídách, z informačních materiálů umístěných v šatnách dětí a zpráv uveřejněných na nástěnkách v MŠ a webových stránkách školy.

Informace o dětech a výsledcích výchovně vzdělávací práce s dětmi předávají učitelky rodičům na předem sjednaných konzultacích. Neodkladné a drobné informace mohou podávat učitelky i při předávání dítěte.

S ředitelkou školy je možné se sejít v předem dohodnutém termínu po skončení práce u dětí.

 1. Organizace stravování.

 • Stravování dětí zajišťuje školní jídelna při MŠ. Organizace, rozsah, složení jídelníčku a úplata za stravování v MŠ se řídí platnými právními předpisy.

 • Ředitelka MŠ dohodne písemně při přijetí se zákonným zástupcem dítěte způsob a rozsah stravování. Je-li dítě přítomno v MŠ v době podávání jídla, stravuje se vždy!

 • Jídlo se dětem podává 3x denně. Jídelní lístek je vyvěšen v šatnách dětí a na webových stránkách. Pro děti je po celý den zajištěn pitný režim.

Rodiče přihlašují/odhlašují své dítě ke/ze stravování den předem do 14,00 hodin, v pondělí na tentýž den do 7,00 hodin:

 • do sešitu v šatně dítěte

 • telefonem na čísle 541 222 720 nebo 541 222 716

Pokud nepřítomnost dítěte nebyla dopředu známá, mohou si rodiče za první den nepřítomnosti dítěte vyzvednout do vlastních jídlonosičů ve školní kuchyni v době od 11,30 do 11,50 hodin oběd, na který by dítě mělo ten den nárok.

Pokud rodiče dítě ze stravování neodhlásí, automaticky se hlásí dítě ještě 1 den na stravování a potom (tj. 3 den) je ze stravování automaticky odhlášeno!!! Před nástupem je nutné dítě opět den předem přihlásit!!!

 • Stravovací režim:

  8:45 –   9:15 dopolední přesnídávka

12:00 – 12:30 oběd Veverky a Zajíčci

12:15 – 12:45 oběd Čmeláčci

14:30 - 14:45 odpolední svačina

 • Úplata za školní stravování.

Úplata za školní stravování je splatná v daném měsíci do 15. dne na účet školyÚplata je možná trvalým příkazem z účtu, jednorázovým převodem z účtu nebo složenkou.

 • Informace o stravování podává vedoucí školní jídelny průběžně po předchozí domluvě v pondělí a ve středu od 7,30 do 14,00 hod.

 

IV. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí

 • Mateřská škola je povinna při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb (stravování dětí) přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj.

 • Mateřská škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech.

 • Mateřská škola poskytuje dětem a jejich rodičům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

 • Učitelka školy vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je převezme od rodičů nebo jimi pověřené osoby až do doby, kdy je předá jiné učitelce nebo zpět rodičům či jimi pověřené osobě. Učitelka může předat dítě pověřené osobě jen na základě písemného pověření vystaveného rodičem (tzv. zmocnění). Při činnostech ve škole i mimo ni je dodržován předepsaný počet dětí na 1 pedagogického pracovníka.

 • Po převzetí dítěte od učitelky, si rodiče zodpovídají za své dítě a opouští co nejdříve budovu a areál školy.

 • Rodiče jsou odpovědní, že předávají své dítě do mateřské školy zdravé (bez zvýšené teploty, zvracení, průjmu, bolesti břicha, bez známek infekčního onemocnění a výskytu vší). Učitelka nesmí dětem podávat žádné léky. Pouze v případech života ohrožujícího onemocnění s nutností bezpodmínečného podání léku lze sepsat s ředitelkou školy dohodu o podání léku.

 • Škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Při zjištění příznaků nemoci (zvýšená teplota, kašel, rýma, dušnost, horečka, bolest krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), dítě do školy nevoďte.

 • Projeví-li se u dítěte příznaky nemoci během dne, bude izolováno od kolektivu dětí a rodiče jsou neprodleně informováni o zdravotním stavu dítěte, aby si mohli co nejdříve dítě z MŠ vyzvednout a zajistit mu odborné ošetření.

 • Učitelka má právo požadovat od rodičů dítěte po ukončení závažného onemocnění lékařské potvrzení o ukončení nemoci dítěte              a souhlas lékaře s jeho návratem do kolektivu dětí.

 • Rodiče jsou povinni vybavit dítě přiměřeně oblečením pro hry ve třídě (hrací kalhoty, tričko, pevné přezůvky s protiskluznou podrážkou, kapesník); v průběhu vzdělávání děti malují, stříhají, pracují s hlínou, lepí, cvičí.

 • Rodiče jsou povinni vybavit dítě oblečením přiměřeně počasí (součástí vzdělávání je každodenní pobyt venku, při kterém děti sportují a hrají různé hry).

 • Rodiče jsou povinni kontrolovat, že si dítě nedonese do mateřské školy věci ohrožující zdraví dětí (ostré hračky, řetízky, sirky aj.).

 • Z bezpečnostních důvodů je volný vstup cizím osobám do MŠ zakázán.

 • V ostatních otázkách bezpečnosti a ochrany zdraví dětí se škola řídí svojí směrnicí.

 • Na začátku školního roku i v průběhu jsou děti poučeny o bezpečném chování ve škole i mimo ni. O poučení je vždy proveden zápis do Přehledu výchovné práce.

 • Na začátku školního roku si jednotlivé třídy vytvářejí pravidla chování a děti jsou vedeny k jejich dodržování.

 • Při odchodech mimo školu jsou používány reflexní vesty pro děti a pro přecházení komunikace dopravní bezpečnostní terčík.

 • Do vzdělávací činnosti jsou zařazovány témata a výukové programy zaměřené na zdravý životní styl a ochranu zdraví (témata - životospráva, zdravá strava, první pomoc, orientace v integrovaném záchranném systému aj.).

 

V. Ochrana před sociálně patologickými jevy a projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je výchovně vzdělávací působení na děti již v předškolním věku. Děti jsou vedeny ke zdravému způsobu života. V rámci školního vzdělávacího programu jsou nenásilnou formou přiměřeně věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video), patologickému hráčství, vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování.

Do vzdělávací činnosti jsou zařazovány témata a výukové programy (témata- zdravé sebevědomí, zdravý životní styl, pomoc ostatním            a spolupráce, posilování hodnot rodina, přátelství aj.). Dětem jdou příkladem i všichni zaměstnanci školy.

Jakékoli projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí jsou v mateřské škole nepřípustné, pedagogové se snaží jim předcházet.

V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí pedagogové mateřské školy monitoring a screening vztahů mezi dětmi ve třídních kolektivech s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v počátcích a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, případně za pomoci poradenských zařízení.

Důležitým prvkem prevence v této oblasti je vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, vytvoření pravidel soužití v jednotlivých třídách a vedené dětí k jejich dodržování.

Jako prevence slouží i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi, pedagogy i ostatními pracovníky mateřské školy a zákonnými zástupci dětí. 

 

VI. Zákaz kouření

V mateřské škole je zakázáno kouřit ve vnitřních i vnějších prostorách dle zákona č. 379/2005 Sb., protikuřácký zákon. Tento zákaz se týká všech osob nacházejících se v mateřské škole a jejím bezprostředním okolí.

 

VII. Přijímací řízení pro mateřské školy

 • termín pro podání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku stanoví ředitelka po dohodě se zřizovatelem v období od 2. května do 16. května
 • o termínech zápisu je veřejnost informována prostřednictvím webových stránek školy, místního tisku, plakátů, veřejné vývěsky a na budovách mateřských škol
 • ředitelka rozhodne do 30 dnů ode dne přijetí žádosti o přijetí či nepřijetí dítěte do mateřské školy
 • přijímány jsou děti ve věku zpravidla od tří do šesti let, nejdříve však děti od 2 let
 • přednostně jsou přijímány děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu (v případě cizinců místo pobytu) v příslušném školském obvodu nebo jsou umístěné v tomto obvodu v dětském domově, a to do výše nejvyššího povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku
 • dále jsou děti přijímány podle kritérií, která si ředitelka MŠ pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání stanovila a zákonné zástupce s nimi předem seznámila
 • podmínkou přijetí k předškolnímu vzdělávání je doložení potvrzení od lékaře, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci; tato podmínka se nevztahuje na děti, pro které je vzdělávání povinné

 

VIII. Povinnost předškolního vzdělávání - § 34

od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, nevztahuje se na děti s hlubokým mentálním postižením. Po celou dobu povinného vzdělávání je vzdělávání bezplatné

 • Povinnost se vztahuje na občany ČR (déle než 90 dnů pobytu), cizince EU (déle než 90 dnů pobytu), cizince oprávněně pobývající na území ČR (déle než 90 dní pobytu), účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

 • Obecní úřad poskytuje MŠ s dostatečným časovým předstihem seznam dětí (jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu dítěte, místo pobytu cizince), kteří na základě vyhlášky o spádovosti mají nastoupit k povinnému předškolnímu vzdělávání v dané škole.

 • Pokud je dítě přijato do jiné než spádovou MŠ nebo již jinou MŠ navštěvuje-má ředitel dané školy oznamovací povinnost nahlásit toto dítě spádové MŠ.

 • Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech od 8:30 – 12:30 hodin.
 • Povinnost není dána ve dnech školních prázdnin.
 • Dítě má právo se vzdělávat v mateřské škole po celou dobu jejího provozu.
 • Omlouvání neúčasti na předškolním vzdělávání doloží rodiče nejpozději do 5 dnů nepřítomnosti učitelce ve třídě, kam dítě dochází:          - na e-mail msabsolonova@volny.cz                                                                                                                                                                         - písemně (omluvný list u učitelek ve třídě)

Uvolňování na delší dobu (více než 5 pracovních dnů) z předškolního vzdělávání povolí ředitelka na základě písemné žádosti zákonných zástupců s uvedením důvodu. Uvolňování na kratší dobu (do 5 pracovních dnů) řeší rodič opět písemnou formou s učitelkou ve třídě, kam dítě dochází.

Škola má povinnost poskytovat distanční výuku dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné v těchto případech:

 • pokud je v mateřské škole (z důvodu karantény) nepřítomno více než 50% dětí, které mají povinné předškolní vzdělávání

 • pokud je mateřská škola mimořádným nebo plošným opatřením uzavřena

 

Distanční výuka probíhá těmito způsoby:

 • webové stránky školy

 • e-maily rodičům žáků

 • v listinné podobě k vyzvednutí na určeném místě ve škole

 

IX. Individuální vzdělávání

 • povinné předškolní vzdělávání lze plnit i formou individuálního vzdělávání
 • pokud bude dítě touto formou vzděláváno převážnou část školního roku, je povinen zákonný zástupce tuto skutečnost oznámit ředitelce školy nejpozději 3 měsíce před začátkem školního roku
 • plnění povinnosti předškolního vzdělávání formou individuálního vzdělávání lze oznámit ředitelce školy i v průběhu školního roku
 • oznámení o individuálním vzdělávání musí obsahovat: jméno, příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte; uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno; důvody pro individuální vzdělávání
 • ředitelka školy doporučí zákonnému zástupci oblasti, ve kterých má být dítě vzděláváno (dle ŠVP PV)
 • úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech bude ověřena třetí pondělí v měsíci listopadu od 8:00 do 12:00 hodin, náhradní termín je stanoven na první pondělí v měsíci prosinci od 8:00 do 12:00 hodin v Mateřské škole Absolonova 20a, Brno, příspěvková organizace
 • ověřování očekávaných výstupů bude probíhat formou rozhovoru s dítětem, formou didaktických her a pracovních listů

Pokud zákonný zástupce nezajistí účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu, ukončí ředitelka školy dítěti individuální vzdělávání; po ukončení individuálního vzdělávání nelze dítě opětovně individuálně vzdělávat.

 • odvolání proti rozhodnutí ředitele MŠ nemá odkladný účinek

 • další formy povinného předškolního vzdělávání

 • vzdělávání v přípravné třídě ZŠ a ve třídě přípravného stupně ZŠ speciální
 • vzdělávání v zahraniční škole na území ČR, ve které MŠMT povolilo plnění povinné školní docházky

 

X. Ukončování předškolního vzdělávání

Ředitelka může ukončit předškolní vzdělávání dítěte do mateřské školy po předchozím písemném upozornění zákonného zástupce, jestliže:

 • dítě se bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny
 • zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy
 • ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení
 • zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za předškolní vzdělávání nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu            a nedohodne s ředitelkou školy jiný termín úhrady

Rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání nelze v případě dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

 

XI. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí

Děti jsou učitelkami vedeny k ochraně majetku škol, šetrnému zacházení s hračkami a učebními pomůckami.

Děti jsou vedeny i k respektu a nedotknutelnosti majetku druhých.

Rodiče pobývají v prostorách mateřské školy a školní zahrady jen po dobu nezbytně nutnou. Po dobu pobytu v mateřské škole a na školní zahradě jsou povinni se chovat tak, aby nepoškozovali majetek školy a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili tuto skutečnost neprodleně pedagogickému pracovníkovi školy.

 

XII. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Mateřská škola vzdělává děti se speciálními vzdělávacími potřebami (viz. Školní vzdělávací program), spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou, Speciálním pedagogickým centrem, zajišťuje asistenty pedagoga.

 

XIII. Závěrečná ustanovení

Školní řád je závazný pro všechny děti, jejich zákonné zástupce a všechny zaměstnance mateřské školy.

Školní řád je zveřejněn na webových stránkách školy, prostorách mateřské školy na všech místech poskytovaného vzdělávání v šatnách dětí a je k nahlédnutí u ředitelky školy.

Školní řád byl projednán na pedagogické radě dne 26. 8. 2022, na provozní poradě dne 26.8.2022, a nabývá účinnosti dne 1. 9. 2022

Zákonní zástupci byli informování o vydání a obsahu školního řádu na schůzkách s rodiči dne 13. 9. 2022(doloženo zápisem).

Nabytím účinnosti tohoto školního řádu končí platnost školního řádu vydaného dne 1. 9. 2020

V Brně dne 26. 8. 2022

Renata Škaroupková, ředitelka školy 

Jsme rádi, že právě Vaše dítě navštěvuje naši mateřskou školu. Dodržování Školního řádu všemi zúčastněnými přispěje k dobré spolupráci a napomůže vytvořit pro všechny děti klidné a laskavé prostředí. 

 

Režim dne třídy Čmeláci

 •   7.00 – 10.00 hry a činnosti dle volby dětí, individuální práce, skupinová práce s dětmi, komunitní kruh, příprava na pobyt venku
 •   8.45 -    9.15 hygiena, postupná svačina
 • 10.00 – 12.00 pobyt venku
 • 12.15 – 12.45 převlékání, hygiena, oběd, příprava na odpočinek
 • 12.45 – 14.45 odpočinek, klidové aktivity, hygiena
 • 14.30 – 14.45 odpolední svačina
 • 14.45 – 15.55 hry a činnosti dle zájmu dětí, individuální práce
 • 16.00 - 16.30 hry a činnosti dle zájmu dětí ve třídě Zajíčků

 

Režim dne třídy Zajíčci

 •   6.30 –  9.45 hry a činnosti dle volby dětí, individuální práce, skupinová práce s dětmi, komunitní kruh, příprava na pobyt venku
 •   8.45 -   9.15 hygiena, postupná svačina
 •   9.45 – 11.45 pobyt venku
 • 11.45 – 12.30 převlékání, hygiena, oběd, příprava na odpočinek
 • 12.30 – 14.30 odpočinek, klidové aktivity, hygiena
 • 14.30 – 14.45 odpolední svačina
 • 14.45 – 16.30 hry a činnosti dle zájmu dětí, individuální práce

 

Režim dne třídy Veverek

 •   7.00 –   9.45 hry a činnosti dle volby dětí, individuální práce, skupinová práce s dětmi, komunitní kruh, příprava na pobyt venku
 •   8.45 -   9.15 hygiena, postupná svačina
 •   9.45 – 11.45 pobyt venku
 • 11.45 – 12.30 převlékání, hygiena, oběd, příprava na odpočinek
 • 12.30 – 14.30 odpočinek, klidové aktivity, hygiena
 • 14.30 – 14.45 odpolední svačina
 • 14.45 – 16.15 hry a činnosti dle zájmu dětí, individuální práce
 • 16.15 – 16.30 hry a činnosti dle volby dětí ve třídě Zajíčků

 

Potřeby dětí

Vhodné oblečení souvisí s péčí o zdraví dětí. Pro pobyt ve třídě se děti převlékají do hracího oblečení, vhodné jsou kalhoty v pase s gumou a s kapsou, tričko a na přezutí pevné přezůvky s protiskluznou podrážkou. Pantofle jsou ze zdravotních a bezpečnostních důvodů nevhodné!!!

Pro pobyt venku si děti oblékají teplákovou nebo šusťákovou soupravu, pevnou obuv, v zimě oteplovačky s bundou nebo kombinézu, v létě kraťase a pokrývku hlavy. Oblečení je nutné uzpůsobit počasí. Pobyt venku je součástí každodenního režimu.

Na spaní se děti převlékají do pyžama.

Věci si děti ukládají do skříňky v šatně, která je označena značkou dítěte. Oblečení si děti odnášejí každý pátek domů na vyprání.

Vhodné je dát do skříňky náhradní oblečení na převlečení.

Důležité je dávat dětem dostatek kapesníků!!!

Věci musí mít děti označené (alespoň monogramem)!!!

Za výměnu nepodepsaného oblečení nenese škola žádnou zodpovědnost.

 

 

 

DODATEK ŠKOLNÍHO ŘÁDU

týkající se změn v provozu v důsledku epidemiologické situace

(platný pro období od 1.9.2020 do odvolání)

Podrobné ustanovení provozních a organizačních podmínek:

Příchod dětí do MŠ a odchod z MŠ

 • Cizí osoby (návštěvy, služební návštěvy apod.) mají do MŠ vstup zakázán. Pokud vedení školy vstup umožní, je návštěva povinna se zapsat do evidence návštěv, použít dezinfekci a Evidenci návštěv vede školnice.

 • Při vstupu do budovy si doprovázející osoby dezinfikují ruce.

 • Doprovázející osoba (rodič atd.) se pohybuje v MŠ jen po dobu nezbytně nutnou (předání, převzetí). Dbá pokynů učitelky při vstupu         i v šatně. Nevstupuje do dalších prostor MŠ bez souhlasu učitelky.

 • Nedoporučujeme, aby děti přinášely do MŠ vlastní hračky.

 • Děti mají v šatních skříňkách jednu až dva kusy roušky pro případ potřeby.

 • Vždy je uvažováno o slučování tříd dle aktuálních informací MZ ČR. Minimalizujeme je v normálním režimu podle našich možností.

 • Z důvodu dezinfekce vyklidí rodiče dětem každý pátek šatní skříňky.

Pobyt v MŠ

 • Po příchodu z šatny si děti pod dohledem pověřené osoby numývají ruce vodou a mýdlem.

 • Vybavení tříd je upraveno s ohledem na možnost zajištění časté dezinfekce, ta je prováděna dle určeného plánu.

 • Pedagogický dozor zajišťuje větrání ve třídě po dobu 5 minut každou hodinu.

 • Provozní personál zajišťuje větrání v šatnách po dobu příchodu dětí, dále pak po pobytu venku a následně znovu po odchodu dětí po obědě a odpoledne po dobu nejméně 10 minut.

Školní stravování

 • Před výdejem jídla musí být stolečky dezinfikovány.

 • Zaměstnanci stravovacího úseku používají jednorázové rukavice, z nařízení ředitelky případně i roušku.

 • Čisté nádobí a jídlo vydávají přímo jednotlivým dětem určení pracovníci, při manipulaci používají rukavice.

 • Děti manipulují pouze se svým nádobím.

Dezinfekce

 • Je provedena vždy před zahájením provozu, nebo po jeho ukončení, dále pak běžně podle sanitačního řádu.

 • Zvýšená pozornost je věnována klikám, zábradlím, vypínačům a šatním skříňkám, a to po příchodu a odchodu dětí.

 • Ve třídách jsou operativně k dispozici roušky pro dospělé, roušky pro děti a jednorázové rukavice pro případ potřeby.

 • Dezinfekce se provádí prostředky k tomu určenými.

 • Za provádění dezinfekce je zodpovědný provozní personál, který je náležitě poučen.

V případě podezření na COVID 19 či jinou infekční nemoc.

V případě podezření u dítěte je neprodleně provedena izolace postiženého. Přebírá jej pověřená osoba z daného úseku, vybavená rouškou, rukavicemi a čelním štítem. Místnost, určená k pobytu takového dítěte je školní archiv. WC, které takové dítě navštěvuje, je sociální zařízení pro dospělé-třída Veverky.

O všem je neprodleně informována celá MŠ a také rodiče dětí z inkriminované třídy.

Zákonní zástupci dítěte, u něhož podezření vzniklo, mají povinnost dítě z MŠ v co nejkratším čase odvést.

Po odchodu dítěte z MŠ provede bezodkladně provozní pracovnice dezinfekci celé třídy a přilehlých prostor.

Případná nařízená karanténa se týká všech, kteří k uvedenému datu v MŠ pobývali, a komu ji KHS JMK nařídí.

 

Další ujednání

Veškeré aktuální informace jsou ihned předány ředitelce k dalšímu uvážení. Ta v případě potřeby kontaktuje KHS JMK a bude postupovat podle jejich pokynů.

V případě, že bude v MŠ chybět nadpoloviční většina dětí s PŠD nebo bude-li MŠ z důvodu karantény uzavřena, bude PV dětem poskytováno vzdálenou formou. K tomu budou připravené webové stránky MŠ a materiály v listinné podobě. Distanční vzdělávání dětí těsně předškolního věku je v takovém případě povinné a bude probíhat po osobní domluvě třídních učitelek se zákonnými zástupci             a stejným způsobem bude hodnoceno.

Pokud je dítě v karanténě, není to důvod ke zproštění od úplaty za PV. Pokud je omezen nebo přerušen provoz, pak ano. (Přestože je dětem s PŠD poskytováno distanční vzdělávání.) Další úpravy školného zůstávají v pravomoci ředitelky.

Ostatní náležitosti provozu odpovídají běžně platným normám.

Pro potřeby MŠ vypracovala 26. 8. 2020 Renata Škaroupková, ředitelka

Dokument nabývá účinnosti okamžitě.