Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21
Divadlo v MŠ
22 23
Výlet s předškoláky
24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola > Úplata za vzdělání

Úplata za vzdělání

Úplata za předškolní vzdělávání stanovená pro MŠ Absolonova  na školní rok 2023/2024

Podle Zákona č. 561/2005 - § 123 a Vyhlášky č. 43/2005 - § 6 v platném znění:

Vzdělávání, které neposkytuje stupeň vzdělání, lze poskytovat za úplatu, která je příjmem právnické osoby, která vykonává činnost dané školy nebo školského zařízení.

 

1. Výši úplaty za předškolní vzdělávání stanovuje  ředitelka  na období školního roku.

Měsíční výše úplaty nesmí přesáhnout 50% skutečných průměrných neinvestičních nákladů v uplynulém kalendářním roce.

(viz. přiložený výpočet)

Výše úplaty se pro následující rok zveřejňuje vždy do 30. 6. předcházejícího školního roku.

Úhrada se platí po celou dobu pobytu dítěte.

 

V MŠ Absolonova byla stanovena výše úplaty pro školní rok 2023/2024 na 600,- Kč/měsíčně.

 

Úplata pro příslušný školní rok se stanoví pro všechny děti v tomtéž druhu provozu ve stejné výši.

 

2. Snížení úplaty

Snížení úplaty se řídí § 6 odst. 3, 4, 5, 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb.

Pro kalendářní měsíc, v němž bude provoz MŠ omezen nebo přerušen podle § 3 po dobu delší než 5 vyučovacích dnů (odst. 5) se stanoví výše úplaty, která nepřesáhne poměrnou část výše úplaty stanovené podle odst. 1 až 3 odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu MŠ.

O výši snížení úplaty informuje mateřské ředitelka školy prostřednictvím informační tabule.

 

3. Osvobození od placení úplaty

Osvobozen od úplaty se řídí §6 odst. 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb. Osvobozen od úplaty je:

  1. zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi (§ 4 odst. 2 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci               v hmotné nouzi),
  2. zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči (§ 12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb.,     o sociálních službách),
  3. rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči (§ 12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) z důvodu péče                       o nezaopatřené dítě,
  4. fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče (§ 36 až 43 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře), pokud tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy,

Zákonný zástupce  písemně požádá o osvobození od úplaty a předloží doklad o pobírání soc. dávek. Toto potvrzení bude žadatel předkládat čtvrtletně  bez připomínání, jinak nebude od úplaty osvobozen.

 

4.Vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.

(nabývá účinnosti 1. 9. 2018)

 

5. Snížení výše úplaty na 2/3 stanovené částky pro celodenní provoz (podle § 6 odst. 3 vyhlášky č. 43/2006 Sb.) se stanoví pro dítě, které se v souladu s § 34 ods. 10 školského zákona nezapočítává do počtu dětí v mateřské škole pro účely posouzení souladu s nejvyšším povoleným počtem dětí zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení, stanoví výši ředitelka mateřské školy, nejvýše však ve výši odpovídající 2/3 výše úplaty v příslušném provozu.  Pro školní rok 2023/2024 je to stanovena částka 400,- Kč.

 

6.Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do 15. dne daného měsíce, pokud ředitelka nedohodne se zákonným zástupcem jinou splatnost úplaty.

 

24. 5. 2023